Департамент
культури, туризму та
культурної спадщини

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи ДКТКСО

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Державні закупівлі


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Структура управління - Відділ стратегічного планування та розвитку культури

Відділ стратегічного планування та розвитку культури
 
 
 
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Робочий телефон
Заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного планування та розвитку культури
 ТИЩЕНКО
Людмила Петрівна

(0522) 22-07-53


Заступник начальника відділ
ТКАЧЕНКО
Наталія Олексадрівна

(0522) 24-53-28

Головний спеціаліст

ПУТНИК

Олександр Вікторович

(0522) 24-53-28
Головний спеціаліст
ПРОЗОРОВА
Тетяна Олександрівна
 
(0522) 24-53-28
Провідний спеціаліст
  СІЛІВЕСТРЕНКО
Інна Василівна

 
      (0522) 24-53-28
Провідний спеціаліст
   
 
 
                                                                 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ стратегічного планування та розвитку культури
управління культури і туризму Кіровоградської
обласної державної адміністрації
 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
         Відділ стратегічного планування та розвитку культури є структурним підрозділом управління культури обласної державної адміністрації, який забезпечує реалізацію державної політики в сфері культурно-просвітницької роботи, створює умови для розвитку професійного мистецтва, сприяє формуванню духовних потреб і естетичних смаків населення, сприяє розвитку мистецької освіти, мережі шкіл естетичного виховання, кіновідеомистецтва в області, організовує роботу з питань підвищення кваліфікації працівників галузі на території області.
         Відділ підзвітний і підконтрольний начальнику управління культури і туризму облдержадміністрації.
         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами колегії, наказами Міністерства культури і туризму України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, положенням про управління культури і туризму облдержадміністрації а також цим Положенням. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів чинного законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
 
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
 
         Основними завданнями відділу є:
-          забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, діяльності професійних мистецьких закладів та художніх колективів, державного управління у сфері бібліотечної справи, закладів культури клубного типу, кінематографії;
-          забезпечення реалізації державної мовної політики у сфері культури і мистецтва; 
-          забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
-          координація діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування адміністративно-територіальної одиниці з питань реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;
-          захист, відповідно до законодавства прав і законних інтересів творчих працівників, а також закладів, що діють у сфері культури і мистецтва на території області.
-          розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних і національних меншин, що проживають на території області;
-          захист, відповідно до законодавства прав і законних інтересів творчих працівників та закладів, що діють у сфері культури на території області;
-          створення умов для розвитку ринкової інфраструктури у сфері культури, організація її матеріально-технічного забезпечення;
-          організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, проведення змістовного дозвілля населення;
-          сприяє міжнародному співробітництву з питань культури.
 
        Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
-          розробляє разом з підвідомчими закладами культури програми з питань культури, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області, організовує роботу пов’язану з їх реалізацією;
-          створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, придбанню і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва;
-          сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку відповідної території;
-          бере участь у реалізації державної мовної політики в області;
-          готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури кіно- і відеомережі та кіновідеопрокату;
-          розробляє проекти щорічних програм кінообслуговування населення;
-          надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям в галузі культури, координує діяльність установ культури всіх систем і відомств;
-          контролює дотримання законодавства щодо публічного показу та розповсюдження кіно- і відеофільмів у кіно- і відеомережі;
-          координує та здійснює методичне, організаційно-практичне використання відеоустановок, прокатних пунктів відеокасет, інших суб’єктів кіно- і відеопідприємницької діяльності;
-          організовує проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;
-          сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;
-          забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію соціальних програм з питань культури;
-          порушує в установленому порядку клопотання про нагородження працівників культури державними нагородами, подає пропозиції щодо морального і матеріального заохочення працівників;
-          бере участь у пошуку і відборі обдарованих і талановитих дітей і молоді, їх подальшому становленні і розвитку;
-          здійснює контроль у межах своєї компетентності за діяльністю обласних закладів культури, театрально-видовищних закладів , вищих навчальних закладів мистецтва і культури І-ІІ рівнів акредитації, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
-          забезпечує контроль за дотриманням установами та організаціями усіх форм власності законодавства з питань культури;
-          забезпечує здійснення заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків відповідно до законодавства та співробітництва з питань культури;
-          сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку культурно-мистецьких програм, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу культурно-мистецьким організаціям та їх об’єднанням;
-          сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання;
-          сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;
-          сприяє соціальному захисту працівників культури, вживає заходи, спрямовані на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;
-          вносить на розгляд колегії управління культури і туризму питання, що стосуються компетенції відділу;
-          бере участь у розгляді скарг, заяв, побажань громадян, здійснює заходи по усуненню недоліків, які викликають скарги;
-          виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 
ІІІ. ПРАВА   ВІДДІЛУ
 
         Відділ має право:
-          залучати спеціалістів інших підрозділів управління, закладів культури і мистецтва обласного підпорядкування для розгляду питань, що належать до його компетенції;
-          аналізувати роботу відділів культури, закладів, підприємств і організацій культури та одержувати в установленому порядку від них документи та інші матеріали, що входять до компетенції відділу, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
-          скликати в установленому порядку наради, засідання з питань, що належать до його компетенції.
 
І V . ВЗАЄМОДІЯ   З   ІНШИМИ   ПІДРОЗДІЛАМИ
 
         Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також з розташованими на території області закладами, підприємствами, установами, організаціями і громадськими об’єднаннями.
 
 
V . КЕРІВНИЦТВО   ВІДДІЛОМ
 
         Відділ очолює заступник начальника управління культури і туризму, начальник відділу стратегічного планування та розвитку культури, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством культури і туризму України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
         Начальник відділу у прямому підпорядкуванні має п’ятьох спеціалістів за напрямками роботи. Розподіл обов’язків між спеціалістами відділу проводить його начальник згідно завдань визначених даним положенням.

Створено : 19/06/2008 @ 22:09
Оновлено : 16/08/2012 @ 16:39
Категорія : Структура управління
Сторінка проглянута 2895 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку