Департамент
культури, туризму та
культурної спадщини

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи ДКТКСО

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Державні закупівлі


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Структура управління - Відділ з питань розвитку туризму, музеїв та кадрової роботи

        
Відділ з питань розвитку туризму, музеїв та кадрової роботи
 управління культури і туризму облдержадміністрації
   
 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Робочий телефон

З аступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації - начальник відділу з питань розвитку туризму, музеїв т а кадрової роботи

Бабенко Олег Олександрович

тел.: (0522)

22-05-50

Головний спеціаліст

Гончарова Тетяна Вікторівна

тел.: 8 (0522) 

24-53-66

Головний спеціаліст

Грабажей Ірина Миколаївна

тел.:

8 (0522)

24-53-66

Провідний спеціаліст

Гурба Дмитро Миколайович

тел.:

8 (0522)

24-53-66

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань розвитку туризму, музеїв та кадрової роботи управління культури і туризму облдержадміністрації

 

 

І. Загальні положення

 

 

1.1. Відділ з питань розвитку туризму, музеїв та кадрової роботи   

(далі – Відділ) підзвітний і підконтрольний заступнику начальника управління культури і туризму облдержадміністрації згідно функціональних повноважень, Міністерству культури і туризму України, Державній службі туризму і курортів.

1.2. Відділ здійснює державне управління та державний контроль у сфері туризму, курортів (крім санаторно-курортних закладів) та музейної справи у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України. Розпорядження, дозволи, приписи Відділу, прийняті в межах його компетенції, є обов´язковими для виконання усіма юридичними та фізичними особами.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,   актами Президента України та Кабінету Міністрів України,   Міністерства культури і туризму України та Державної служби туризму і курортів, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями сесії обласної ради, наказами управління культури облдержадміністрації та цим Положенням.

 

ІІ. Основні напрями діяльності і повноваження Відділу

 

            2.1. Основними завданнями Відділу є:

            1) реалізація державної політики у сфері обліку, охорони, реабілітації, реставрації та використання об´єктів культурної спадщини, а саме: пам´яток Музейного фонду України, реалізація державної музейної політики в області;

             2) реалізація державної політики у сфері туризму та курортів, визначення перспектив і напрямів розвитку внутрішнього та міжнародного туризму на території області, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі в області, забезпечення захисту і безпеки туристів, організація наукового, інформаційно-рекламного забезпечення туристичної галузі, сфери діяльності курортів;

            3) організація надання послуг фізичним та юридичним особам у сфері музейної справи, діяльності курортів, галузі туризму;

            4) координація діяльності органів туризму та музейної справи районних та міст обласного значення;

            5) аналіз стану галузі музейної справи, організація розроблення і забезпечення затвердження у встановленому порядку регіональних науково-технічних програм, розвитку музейної справи, галузевих норм і стандартів;

         4) здійснення державного контролю за дотриманням законів України, “Про музеї та музейну справу”, “Про туризм”, “Про курорти” та   інших нормативно-правових актів у зазначених галузях, відомчих норм і правил.

 

         2.2. До повноважень Відділу належить:

 

            2,1. У сфері музейної справи:

1)     забезпечення реалізації державної політики у сфері музейної справи;

2)     здійснення організаційно-мотодичного керівництва, сприяння розвитку сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі області;

3)     здійснення координації роботи зі створення єдиної інформаційної системи музеїв;

4)     організація навчання і підвищення кваліфікації працівників музеїв;

5)     здійснення контролю за діяльністю музеїв, заснованих на державній формі власності, за станом обліку, зберігання охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються в музеях;

6)     направлення запитів з метою отримання інформації про музейні предмети та музейні колекції;

7)       здійснення функцій контролю та координації діяльності музеїв області, управління обласним краєзнавчим музеєм, обласним художнім музеєм, філією обласного краєзнавчого музею – заповідником-музеєм І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича) “Хутір Надія, Робочою групою обласної редакційної колегії тому енциклопедичного видання “Звід пам´яток історії та культури України” по Кіровоградській області;

8)       здійснення популяризації музейної справи в області, організації науково-методичної, експозиційно-виставкової і видавничої діяльності підпорядкованих організацій;

9)       здійснення, відповідно до чинного законодавства, інших повноважень.

 

2,2. У галузі туризму і сфері діяльності курортів (крім санаторно-курортних закладів):

1)                        контролює в межах своєї компетенції додержання вимог законодавства про туризм і курорти (крім санаторно-курортних закладів);

2)                        здійснює аналіз і прогнозування розвитку галузей туризму і сфери діяльності курортів (крім санаторно-курортних закладів) в області, виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень, пов'язаних з їх розвитком;

3)                        веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності в області ;

4)                        бере участь у межах своєї компетенції у визначенні видів категорій об’єктів туристичної інфраструктури, порядку їх встановлення та зміни;

5)                        сприяє створенню умов для удосконалення ринкової інфраструктури туризму, розвитку ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг;

6)                        надає вищестоячим органам пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності суб’єктів туристичної діяльності; організовує статистичний облік і звітність в галузі туризму та сфері діяльності курортів (крім санаторно-курортних закладів);

7) сприяє інформаційній, рекламній та видавничій діяльності, спрямованій на популяризацію позитивного туристичного іміджу області в Україні та за кордоном, бере участь у вітчизняних і міжнародних виставках, презентаціях, виставках-ярмарках, методичних і науково-практичних семінарах, конференціях, інших   заходах;

8) організовує та координує роботу зацікалених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, пов’язану зі створенням матеріально-технічної бази для надання послуг з тимчасового розміщення, харчування та транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів, а також діяльність курортних закладів незалежно від форми власності, підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти (крім санаторно-курортних закладів);

9) сприяє розбудові туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей;

10) сприяє залученню інвестицій для розвитку галузі туризму та сфери діяльності курортів (крім санаторно-курортних закладів);

11) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів;

12) надає в межах своїх повноважень інформаційні послуги, методичну допомогу з питань туризму суб'єктам підприємницької діяльності;

13) здійснює координацію діяльності   підприємств   туристичної галузі з питань обслуговування туристів, в т.ч. надання готельних послуг готелями та іншими засобами розміщення;

14) вносить пропозиції вищестоячим органам щодо оголошення природних територій курортними;

15) веде Державний кадастр природних територій курортів області, в установленому порядку бере участь у створенні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України;

16) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань у галузі туризму та сфері діяльності курортів (крім санаторно-курортних закладів).

 

ІІІ. Права Відділу

 

            3.1. Відділ має право:

           

            1) залучати фахівців підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, об´єднань громадян (за погодженням з керівництвом управління культури та їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

            2) одержувати у встановленому порядку від підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

            3) здійснювати контроль та отримувати інформацію від райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань виконання цими органами делегованих їм повноважень у сфері охорони культурної спадщини;

            4) скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції;

            5) Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами управління культури, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, представницькими органами, підприємствами, установами, організаціями, об´єднаннями громадян.

 

 

IV. Відповідальність

 

            4.1. Усю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених на Відділ завдань і функцій несе заступник начальника управління культури і туризму згідно функціональних повноважень.

            4.2. Ступінь відповідальності інших працівників Відділу встановлюється посадовими інструкціями.


Створено : 19/06/2008 @ 22:16
Оновлено : 06/11/2012 @ 23:36
Категорія : Структура управління
Сторінка проглянута 3040 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку