Департамент
культури, туризму та
культурної спадщини

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи ДКТКСО

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Державні закупівлі


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Колегія управління - Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію управління культури і туризму

Кіровоградської обласної державної адміністрації

 

         1. Дане   Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії управління культури і туризму облдержадміністрації (далі – колегія).

        

         2. Колегія є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності галузі культури.

 

         3. У своїй роботі колегія керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,   наказами Міністерства культури і   туризму України, розпорядженнями голови обласної державної адмінісрації, а також цим Положенням.

 

                 4. Основними функціями колегії є:

          обговорення   та   прийняття рішень щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності управління культури і туризму облдержадміністрації;

         розглядає пропозиції щодо співпраці з центральними органами виконавчої влади,   структуриними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

         сприяння   міжнародному співробітництву з питань культури і туризму;

         забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і туризму, з питань охорони культурної спадщини та національної музейної політики;

         обговорення прогнозів і пропозицій до програми соціально-економічного розвитку, інших   регіональних програм з питань культури та туризму, визначає шляхи їх реалізації;

         розгляд питаннь про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

         розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності управління культури і туризму, відділів культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів, закладів культури та мистецт обласного підпорядкування;

         розгляд результатів роботи управління культури і туризму облдержадміністрації, відділів культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ та організацій культури обласного підпорядкування, а також   в межах компетенції – інших установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкованості;

         аналіз стану дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

         розгляд інших питань, пов’язаних з реалізацією завдань, покладених на управління культури і туризму облдержадміністрації, відділи культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

 

          5. До складу колегії входять:   начальник управління (голова колегії);   заступники начальника управління за посадою, інші працівники управління, керівники закладів культури, підприємств і організацій   культурно-мистецької сфери, вчені, провідні діячі культури та мистецтв, представники творчих спілок та інших громадських організацій.

          Персональний склад колегії управління культури і туризму облдержадміністрації затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням начальника управління.

 

          6. Організація роботи колегії:

          організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться один раз на місяць, позапланові – у разі необхідності. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії;

         у разі потреби можуть проводтися розширені та виїзні   засідання, а також спільні засідання з колегіями структурних підрозділів   облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади;

         робота колегії проводиться відповідно до затвердженого плану засідань на рік, де зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії;

         затверджений план засідань колегії доводиться до відома членам колегії, керівникам ідділів культури і туризму   райдержадміністрацій, міськвиконкомів, закладів, установ та організацій   культури і мистецтв обласного підпорядкування не пізніше ніж за 2 тижня до початку року;

         додаткові питання до затвердженого плану засідань   колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання;

         дата, час, місце та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії;

організаційне забезпечення засідань колегії здійснюють підрозділи управління культури і туризму відповідно до покладених на них завдань.

 

         7. На розгляд колегії подаються:

         проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

         довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій;

         проект   рішення колегії;

         список членів колегії;

         список   осіб, які   беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

         довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми,таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

проекти наказів з питань соціально-економічного розвитку та діяльності (у разі необхідності).

 

         8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

 

         9. Особи, відповідальні   за підготовку та   подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали   працівнику, на якого покладено виконання обов’язків секретаря колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання.

 

         10. Відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, закладів, органів, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

 

         11. Порядок проведення засідання колегії:

         засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності –   заступник, на якого покладено виконання обов’язків начальника управлівння культури і туризму;

         засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії;

         члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі;

         порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування;

         члени колегії, які беруть участь у її засіданні реєструються (особи, запрошені для участі для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з   дозволу голови колегії);

         члени колегії   і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань беруть участь в їх обговорені, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення;

         головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення   окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства;

          рішення колегії приймаються з кожного питаня порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії, за рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування; думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується   під час голосування;

         у разі проведення спільного засідання колегії двох і більше органів приймається спільне рішення;

         голова колегії приймає рішення щодо   присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису;

         після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує   протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із зацікавленими особами, членами колегії і подає на розгляд голови колегії.

 

         12. Рішення колегії проводяться в життя наказом начальника управління культури і туризму.

         Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

 

         13. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії (у випадку відсутності секретаря – працівником, який веде протокол).

         Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегії та   працівником, який веде протокол.

         14. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників   підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління в частині, що їх стосується.

 

         15. Матеріали засідань колегії зберігаються у встановленому порядку у працівника, на якого покладено обов’язки секретаря колегії.

 

         16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється управлінням культури і туризму облдержадміністрації.

 

         17. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює окремий працівник, на якого покладено виконання   обов’язків секретаря колегії, та відповідальна особа, на яку покладається контроль, згідно з рішенням колегії.

 

         18. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

                                      ________________________


Створено : 19/06/2008 @ 22:29
Оновлено : 18/10/2010 @ 22:47
Категорія : Колегія управління
Сторінка проглянута 1551 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку