Департамент
культури, туризму та
культурної спадщини

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи ДКТКСО

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Державні закупівлі


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті
Про департамент - Основні завдання та функції управління

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  розпорядженням голови обласної

                                                                  державної адміністрації

                                                                  від “ 05” лютого 2010р. № 81-р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління культури і туризму

Кіровоградської обласної державної адміністрації

 

         1. Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – управління) – орган державної влади, є структурним підрозділом обласної   державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові обласної державної адміністрації та Міністерству культури і туризму України.

 

         2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризму України, розпорядженнями голови   обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

 

         3. Основними завданнями управління є:

 

1)     реалізація державної політики у сфері культури, туризму та державної мовної політики;

2)     забезпечення:

- вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

               - доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

3)     сприяння:

- відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- захисту прав   професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

              - загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного   простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;

4)                 участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму та мовної політики.

 

 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1)     створює умови для розвитку:

               - усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, бібліотек, музеїв, заповідників, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва та позашкільної мистецької освіти;

- соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і туризму, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії провадження екскурсійної діяльності, а також створення нових туристичних маршрутів розвитку “сільського" зеленого туризму;

2)     сприяє:

- формуванню репертуару театрів, кіно- і відео установок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, заповідників, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдження кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів;

- удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для об’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

- захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

- централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

- збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

- збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

- діяльність творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;

- соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму;

-    організації та проведенню наукових досліджень у галузі культури;

-    координації робіт щодо об’єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему;

3)     проводить аналіз:

- ринку туристичних послуг і подає Міністерству культури і туризму України відомості про розвиток туризму;

- потреби у працівниках у сфері культури і туризму;

- стану розвитку галузі культури області;

 

4)     подає МКТ пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури і туризму, а також державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно правового регулювання у зазначеній сфері;

- надання творчим колективам статусу академічного;

               - відзначення працівників підприємств, установ та організацій   у сфері культури і туризму державними винагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

- занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

5)     бере участь у:

- розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;

- реалізації міжнародних проектів у сфері культури і туризму;

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів туристичної інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів області;

- вирішені питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму;

6)               надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму;

7)     здійснює:

- координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму, що перебувають у сфері управління культури і туризму облдержадміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і туризму;

8)     забезпечує:

- функціонування української мови у галузі культури;

- збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури і туризму   і контроль за їх достовірністю;

9)     інформує МКТ про:

- музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

10)            організовує:

- проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

- надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури і туризму;

          11) організовує роботу згідно чинного законодавства стосовно видачі:

                -   дозволів на право здійснення туристичного супроводу;

                - ліцензій на право здійснення турагентської діяльності в межах області;              

         12) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

13) вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

14)          видає свідоцтва про проведення гастрольних заходів для внесення до відомості про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;

15)            веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

16)            сприяє закордонним українцям у задоволенні їх культурних і   мовних потреб;

17)          роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму та державної мовної політики;

18)            вносить у встановленому порядку пропозиції щодо анулювання ліцензії на провадження туроператорської та турагентської діяльності, виданих центральним органом виконавчої влади у сфері туризму;

19)            подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

20)          здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

         5. Управління має право:

 

1)     залучати спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

2)                 одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3)    скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

 

         6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими   структурними підрозділами держадміністрації, місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 

         7. Управління очолює начальник, який   призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з МКТ.

        

          Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління та погодженням МКТ.

 

         8. Начальник управління:

            - здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

              - визначає ступінь відповідальності заступників начальника та інших працівників управління;

  - видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

  - затверджує положення про структурні підрозділи управління,   визначає структуру управління і функціональні обов’язки працівників управління;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

- розподіляє обов’язки між заступниками начальника та іншими працівниками управління;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

- погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відділів культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів, керівнків установ та організацій, що належать до сфери управління культури і туризму облдержадміністрації.

 

         9. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму, вчених, провідних діячів культури і мистецтва, представників творчих спілок та інших громадських організацій.

         У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.

         Персональний склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

         Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

 

         10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

         11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання визначає голова облдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

         Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

         12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.  

 

                                               ____________________

    

 


Створено : 19/06/2008 @ 21:47
Оновлено : 13/05/2013 @ 00:13
Категорія : Про департамент
Сторінка проглянута 2538 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку